16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia nerezový hladítkom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikcia hladítkom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

SILICAT Spachtel a SILICAT Structura omietka

Popis produktu

Priemyselne vyrábaná, matná, vodouriediteľná tenkovrstvová omietka v zatieranej (hladenej) alebo ryhovanej štruktúre na báze draselného skla,s obsahom kremičitého plniva a zušľachťujúcich prísad, tónovateľná do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO. Vytvára umývateľný povrch s veľmi dobrou paropriepustnosťou.

Použitie výrobku

Omietka REVCO SILICAT je vhodná na konečnú povrchovú úpravu minerálnych podkladov a tepelnoizolačných systémov v exteriéri aj interiéri. Optimálna na úpravu historických budov. Vytvára veľmi dobré chemické spojenie s vápenno-cementovými minerálnymi povrchmi.

Podklad

Podklad musí byt’ suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Povrch musí byť dostatočne pevný, hladený alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý. V prípade predchádzajúcej povrchovej úpravy povrchu napr. inou omietkou sa poraďte o vhodnosti materiálu s odborníkom.

Príprava

Povrch celoplošne napenetrovať omietkovým základom REVCO SILICAT PRIMER v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Dbať na rovnomerné nanesenie omietkového základu a tiež na to, aby bol omietkový základ pred začatím nanášania omietky úplne vyschnutý. Pri silne nasiakavých podkladoch ako staré omietky, pórobetón alebo tepelnoizolačné omietky odporúčame použiť najprv impregnačný náter REVCO SILICAT PRIMER IMPREGNER, počkať 24 hodín a až následne vykonať samotnú penetráciu povrchu omietkovým základom REVCO SILICAT PRIMER v odtieni ako vrchná omietka.

Aplikácia

Omietku bezprostredne pred začatím práce dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. V prípade potreby ju doriediť max. 2 % REVCO SILICAT Impregnerom. Na jednu stenu použiť omietku s rovnakým dátumom výroby, alebo vedrá s rozdielnym dátumom výroby zmiešať vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni.
Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve , v hrúbke zodpovedajúcej maximálnej veľkosti zrna a následne upraviť plastovým hladidlom štruktúru povrchu požadovaným spôsobom.
SILICAT SPACHTEL - hladená (zatieraná) štruktúra: Omietku upraviť plastovým hladidlom krúživými pohybmi.
SILICAT STRUCTURA - ryhovaná štruktúra: Omietku upraviť plastovým hladidlom do požadovanej štruktúry buď vodorovne, alebo zvislo, alebo krúživými pohybmi.
Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje. Prebytočnú omietku zostávajúcu na plastovom hladidle počas úpravy štruktúry vždy priebežne odstraňovať. Vyhnúť sa príliš dlhej úprave štruktúry, aby nedošlo k zosiveniu, resp. tzv.“prešúchaniu“ omietky.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba:
SILICAT SPACHTEL 1,5 mm hladená (zatieraná): 2,4-2,6 kg/m²
SILICAT STRUCTURA 2 mm ryhovaná: 2,7-2,9 kg/m²
Uvedená spotreba platí pre ideálny hladký podklad. Spotreba sa môže meniť v závislosti na spôsobe nanášania a kvalite podkladu.
Riedenie: SILICAT Impregnerom max. 2 %
Tónovanie: do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO
Náradie: nerezové hladidlo, striekacia pištoľ
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako +8 °C a vyššia ako +25 °C!
Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 10 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 24 hodinách.
Objemová hmotnosť: 1,85 kg/dm³
Obsah pevných častíc: 85 %
Skladovanie: 1 rok - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Upozornenie: Po pretretí omietky farbou sa zmení štruktúra jej povrchu!
Balenie: plastové vedro 15 kg
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete
na vyžiadanie u výrobcu.

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO SILICAT omietka304.06 KB
PDF icon TL REVCO SILICAT omietka194.98 KB