16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia nerezový hladítkom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy

REVCO REMIX, REVCO MINI REMIX

Popis produktu

REMIX / MINIREMIX (známe aj ako GRANIT alebo MARMOLIT) je priemyselne vyrábaná, vodouriediteľná, tenkovrstvá dekoračná soklová omietka na báze akrylátovej disperzie s obsahom farebného kremičitého piesku a aditív, vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s výbornou oteruvzdornosťou, s možnosťou namiešania farebného mixu podľa požiadavky zákazníka.

Použitie výrobku

REVCO REMIX je vhodná na povrchovú úpravu minerálnych podkladov (starých a nových omietok, murovaných plotov) a tepelnoizolačných systémov v exteriéri aj interiéri. Používa sa prevažne ako soklová omietka. Povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedušný a paropriepustný. Nie je vhodná na vodorovné plochy, plochy s malým sklonom a na trvalo zavlhnuté konštrukcie.

Podklad

Podklad musí byt’ suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Povrch musí byť dostatočne pevný, hladený alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý. Miesta s biotickým napadnutím (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

Povrch celoplošne napenetrovať omietkovým základom REVCO PRIMER v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Dbať na rovnomerné nanesenie omietkového základu a tiež na to, aby bol omietkový základ pred začatím nanášania omietky úplne vyschnutý.

Aplikácia

Omietku bezprostredne pred začatím práce premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Upozornenie: Prílišné miešanie môže viesť k speneniu a prípadnej zmene odtieňa materiálu. Výrobok obsahuje prírodné minerálne látky, preto odporúčame zmiešať omietku potrebnú na jednu stenu vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve v hrúbke zodpovedajúcej maximálnej veľkosti zrna stále iba v jednom smere, aby vznikla rovnomerná štruktúra. Následne zahladiť nerezovým hladidlom tiež len v jednom smere. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje. Vyhnúť sa príliš dlhej úprave povrchu, aby nedošlo k roztiahnutiu zŕn a vzniku nevyplnených miest. Dodatočná oprava omietky môže spôsobiť na povrchu škvrny! Vyskytujúce sa mliečne sfarbenie po zaschnutí zmizne.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu tuhnutia materiálu. Počas doby spracovania a tuhnutia materi- álu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom omietky. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba:
REVCO REMIX - 2,0mm - 5,0 kg/m²
REVCO MINI REMIX - 1,0mm - 3,5 kg/m²
Uvedená spotreba platí pre ideálny hladký podklad. Spotreba sa môže meniť v závislosti na spôsobe nanášania a kvalite podkladu.
Riedenie: nie je potrebné
Tónovanie: Kombinácia farebných kamienkov, výber podľa vzorkovníka REVCO REMIX alebo namiešanie farebného mixu podľa požiadavky zákazníka.
Náradie: Nerezovým hladidlom
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a tuhnutia nižšia ako +5°C a vyššia ako +25°C!
Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou. Doba schnutia: 24 hodín pri +20°C a 42% relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Objemová hmotnosť: 1,60 kg/dm³
Obsah pevných častíc: 81%
Hodnota Ph: 8,5-9
Prídržnosť k podkladu: 1,3 MPa
Vodotesnosť: trieda W2
Ekvivalentná difúzna hrúbka: trieda V2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ƛ: 0,67 W/mK
Skladovanie: 1 rok - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 15kg
Údržba výrobku: Usadený prach a špinu odstrániť pomocou jemnej kefy a čistej vody. Vyhýbajte sa použitiu akéhokoľvek čistiaceho prostriedku.
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobu.